Föreningsmedlemmarna kallas härmed till föreningsstämma
torsdagen den 7 mars, kl.10,00
Plats: Alla Hjärtans Hus

Motioner från enskilda medlemmar skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före stämman.

Dagordning

 

Program:
Stämmoförhandlingar
Kaffeservering
Föredrag 

 Stämmoförhandlingar:

 1. Mötet öppnas
 2. Val av ordförande att leda stämmoförhandlingarna
 3. Val av sekreterare för stämmoförhandlingarna
 4. Val av två justeringsmän för stämmoprotokollet, tillika rösträknare
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Anmälan av övriga frågor, vilka stämman kan ta upp till behandling.  
  Anmälan om val av programgrupp.
 7. Fastställande av föredragningslista
 8. Föreningsstämmans behöriga utlysande
 9. Styrelsens verksamhetsberättelse
 10. Revisorernas berättelse
 11. Fastställande av resultat- och balansräkning
 12. Disposition av överskott resp. täckande av underskott
 13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 14. Fastställande av årsavgift för 2019
 15. Framställningar och förslag från styrelsen
 16. Verksamhetsplan och budget för innevarande kalenderår framläggs för kännedom
 17. Motioner från enskilda medlemmar. ( skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före stämman)
 18. Val av ordförande för 1 år
 19. Val av 5 styrelseledamöter för 2 år
 20. Val av 1 revisor jämte suppleant för 1 år
 21. Val av valberedning, 3 personer, för 1 år
 22. Val av 2 ombud till Aktiva Seniorers förbundsstämma
 23. Frågor vilka stämman beslutat ta upp till behandling
 24. Stämmans avslutande

För att vara röstberättigad på stämman skall medlemsavgiften 150 kr vara inbetald senast den 28 februari 2019.