Verksamhetsberättelse 2017-01-01-2017-12-31

Styrelsen för Föreningen Aktiva Seniorer i Halmstad (FASH) avger härmed sin redogörelse för verksamhetsåret 1 jan 2017 till 31 december 2017.

STYRELSEN

Marianne Anderson                                                      ordföranGöran Lindqvist                                                             vice ordförande

Gunilla Wallerot Talcoth                                              kassör

Sven-Axel Carlsson                                                        vice kassör

Lennart Lindström                                                         sekreterare, webbmaster

Barnt-Olof Gottwaldsson                                              vice sekreterare

Ewa Wittzell                                                                   medlemsregisteransvarig

Kaisa Larsson                                                                                       ledamot

Gerd Rydén                                                                    ledamot

Jan-Erik Haienhjelm                                                      ledamot
Revisor: Jan Johansson.  Revisorssuppleant: Lars-Göran Nilsson.

 

Valberedning: Göran Jönsson, Ann Gret Jönsson och Majron Gustafsson.

Programkommitté: Gudrun Andersson, Gertrude Dahl, Lars Peterson och  Tony Larsson.

Hjälpgrupp aktiviteter: Birgitta Lindström, Lennart Lindström, Lisbeth Emilsson

Sven-Axel Carlsson och Gerd Ström.

 Förvaltningsberättelse

Årsmöte hölls den 2 mars 2017 på Alla Hjärtans Hus.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 10 protokollförda sammanträden och två arbetsmöten.

Medlemsavgiften har varit 150 kr per person. Någon inträdesavgift till månadsmötena har inte tagits ut. Avgiften till de olika aktivitetscirklarna har varierat från 50 kr till 200 kr.

Antal betalande medlemmar uppgick 2017-12-31 till 333 (2016-12-31 till 323).   

Föreningen har fortsatt den framgångsrika verksamheten fördelat på månadsmöten, studiebesök och resor, social samvaro med pubaftnar och luncher samt hälsobefrämjande vand

vandringar. Dessutom har drivits en bokcirkel och boulesektion. Höjdpunkten på året var kanske teaterresan till Göteborg där Fantomen på Operan stod på programmet. Ett antal medlemmar deltog också i en resa till Åland som var ett samarrangemang med föreningen i Kungsbacka.

 

Vår hemsida uppdateras fortlöpande. Under verksamhetsåret har hemsidan haft ca 21 100 besök, Ansvarig är Lennart Lindström. Föreningen har under året skickat ut två tryckta publikationer i form av foldrar med vår- resp. höstprogram.

 

Föreningens avtal med Medborgarskolan har varit giltigt under året.

Föreningen har fått ett bidrag från Hemvårdsförvaltningen på 15 226 kr och från Medborgarskolan 2380 kr.

Föreningen har haft ett fint samarbete under verksamhetsåret med Alla Hjärtans Hus, Samtliga månadsmöten utom vår – och höstfesten har genomförts där.

 

Marianne Anderson har deltagit i ordförandekonferens i Kungsbacka 29 mars.

Marianne Anderson, Gunilla Wallerot Talcoth och Lennart Lindström har deltagit i ett möte i Grästorp med andra föreningar i regionen. 

Marianne Anderson, Gertrude Dahl, Gerd Rydén och Jan-Erik Haienhjelm har deltagit i informations- och planeringsmöten gällande café- och receptionsverksamheten på Alla Hjärtans Hus. Föreningen har bemannat receptionen en dag per vecka samt varit med och bemannat caféet.

 

Föreningen har varit representerad vid Seniormässan i Arenahallen.
Föreningen deltager i en forskningsstudie tillsammans med Högskolorna i Skövde och Borås med frågeställningen: Kan vi påverka åldrandet? Vilken betydelse har livsstil och gener?

 

Ekonomin är god vilket inneburit att duktiga föredragshållare och artister har kunnat engageras. Ekonomin framgår av bifogad resultatredovisning och balansräkning.

 

Föreningen avser att fortsätta verksamheten som 2017 men det finns utrymme för fler aktiviteter och vi avser att försöka starta fler studiecirklar.

 

Styrelsen vill avslutningsvis framföra sitt varma tack till alla medlemmar som bidragit till verksamheten under det gångna verksamhetsåret. Det gäller medlemmar som gjort stora ideella insatser i styrelse, kommittéer, aktivitetsansvariga, personal på Alla Hjärtans hus och motsvarande.

 

Föreningens verksamhet

Programkommittén har varit ansvarig för möten och studiebesök.

 

MÖTEN

Under året har åtta månadsmöten genomförts och de har varit förlagda till Alla Hjärtans Hus förutom vår -och höstfesterna som genomfördes på Karl XI servicehus. Deltagarantalet har varit högt.

Programmet vid månadsmötena under året:

2 feb.            Du är aldrig ensam - sånger om kärlek och vänskap

                      Carolina Söderman och Janne Andersson.                 

2 mars          Föreningsstämma.  Efter stämman tog Linus Vandrevik med oss på en motorcykelfärd i österled.

6 april          Vårfest på Karl den XI servicehus. Kenneth Holmström underhöll oss.

4 maj            Anders Wirdheim berättade om fåglar.

7 sept.           Lars Blomdahl berättade om hur idrotten kom till Halmstad.

5 okt.            Musikunderhållning med Robin Jämtgård och Lovisa Duprat.

2 nov.          Höstfest på Karl den XI;s servicehus. Underhållning med Erik Olsson, Aron Bjurström och Jim Andersson.      

7 dec.            Bengt-Göte Bengtsson berättade om August Bondesson-en hallänning värd att minnas.

STUDIEBESÖK

7 feb.            Resa till IKEA museum och varuhus i Älmhult.                                

7 mars           Röda Korset i Halmstad.  

26 april         Maja på Råmebo blev inställt.                                                           

16 maj           Resa till S:t Petri kyrka i Klippan och Heagården i Munka-Ljungby.                      

7-10 sept.     Resa till Åland tillsammans med Kungsbackaföreningen.               

13 sept.         Resa till Skarhults Slott i Skåne.

11 okt.          Resa till Borås.                                          

13 okt.          Fantomen på Operan i Göteborg.           

8 nov.            Resa till Ängelholm och Järnvägsmuseet mm.             

15 dec.          Hushållningssällskapet på Lilla Böslid.

STUDIECIRKLAR
Under året har vandringarna på måndagarna fortsatt med bra resultat. Sammanlagt under året har 36 vandringar genomförts med mellan 25 och 50 deltagare per gång – genomsnitt 36 vandrare per vandring.

Upplägget med att de olika deltagarna har ansvar för vandringar har fungerat bra och inneburit att vi kunnat lära oss mycket om Halmstad och dess omgivningar. 25 deltagare ur gruppen har under året vid ett par eller flera tillfällen rekat och lett vandringar.Omkretsen vi rör oss inom är Mellbystrand - Oskarström och Steninge. Samåkning har skett från Västergök eller Arenahallen när vi inte vandrat inom gångavstånd i centrala Halmstad.
Samordnare har varit Kaisa Larsson.

Långvandringsgruppens medlemmar har erbjudits tretton vandringar på totalt 177 km under det gångna året. Av 40 inbjudna brukar hälften komma, och årets snitt blev 18 vandrare per tillfälle, vilket betyder att vi tillsammans gått drygt 320 mil.

Vi har rört oss inom södra Halland och bland målen fanns Norra Utmarken, Ugglarp, Biskopstorp, Bråtadal, Grevie åsar, Röskebo och Virsehatt. Det råder ingen brist på vandringsstigar i vårt närområde!
Vid några tillfällen har vi bokat gemensam lunch, t.ex. i Steninge, Möllegård och vid Slottsmöllan, där vi blev 31 stycken som firade vår femtionde vandring.
Samordnare har varit Margreth Olsson.

På onsdagarna har en grupp genomfört kortare vandringar i Aleskogen.
Samordnare har varit Birgitta Siller och Eivor Lindahl.

Bokcirkel
Bokcirkeln har under 2017 fortsatt med 4 sammankomster på våren och 4 sammankomster på hösten och ett stort antal böcker har lästs och diskuterats.

Cirkelledare/samordnare har varit Marianne Anderson.

LUNCHER
De mycket välbesökta besöken med lunch på olika restauranger i Halmstad med omnejd har genomförts:

15 feb.          Kalervos
15 mars         Restaurang Peking           
19 april         Golfrestaurangen i Tylösand
12 sept.         Pensionat Lyngåkra
19 okt.          Tarboosh Damaska
13 nov.          Svarta Örnshuset Jullunch

Ansvariga har varit Birgitta Arnoldsson och Inga KV Nilsson,

 PUB kvällar
Intresset för våra pubbesök har fortsatt att vara stort och de har varit välbesökta. 8 pubkvällar har genomförts.

23 feb.          Pinchos
23 mars         The Dubliner
11 april         Mr Vinck
23 maj           Grand Hotell
7  sept.          Bulls
17 okt.          Pekin24 nov.          Fox and Ancho12 dec.          The Dubliner

Pubvärdinna har varit Gerd Rydén som har varit duktig på att ordna rabatterat pris.

 

BOULE
Boulesektionen har fortsatt sin under förra året startade verksamhet Man har spelat på måndagar och torsdagar. Intresset har varit stort. Sommartid spelar man utomhus.

Ansvariga har varit Pia Lund och Estelle Wassing

 

ÖVRIGT

Föreningen har bemannat receptionen på Alla Hjärtans Hus på tisdagar. Medlemmar har också hjälpt till i serveringen. Många medlemmar har på ett förtjänstfullt sätt ställt upp på dessa uppdrag.

Styrelsen vill tacka alla medlemmar som bidragit till att verksamheten har kunnat bedrivas framgångsrikt.

 Marianne Anderson                              Göran Lindqvist                   Lennart Lindström
Gunilla Wallerot Talcoth                       Sven-Axel Carlsson              Ewa Witzell
Barnt-Olof Gottwaldsson                       Gerd Rydén                         Kaisa Larssson
Jan-Erik Haienhjelm

 Min revisionsberättelse har avgivits februari 2018
Jan Johansson