Hem » Kallelse och Dagordning Föreningsstämma FASH 2023

Kallelse och Dagordning Föreningsstämma FASH 2023

Kallelse och Dagordning Föreningsstämma FASH

den 30 mars kl 10.00. Plats S:t Nikolai

Församlingshem

1,  Stämman öppnas

2.  Val av ordförande och sekreterare för mötet

3.  Val av två justerare att justera dagens protokoll; tillika rösträknare

4.  Fastställande av röstlängd

5.  Anmälan av övriga frågor

6. Fråga om föreningsstämman är utlyst i stadgeenlig ordning

7. Fastställande av dagordning

8. Styrelsens .verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning

9. Revisionsberättelsen

10.Fastställande av resultat- och balansräkning

11.Disposition av överskott eller täckande av underskott

12, Fråga om om ansvarsfrihet för styrelsen

13. Verksamhetsåret 2023

    .a Verksamhetsplan  2023

     b Budget  2023

     c Fastställande av medlemsavgift 2024

14. Beslut om antal styrelseledamöter

15 Val av styrelse för verksamhetsåret:

      a ordförande på ett år

      b ledamöter på två år 2 st.

      c omval 2 år: 4 st

16. Val av revisorer på ett år.

17. Val av revisorssuppleant på ett år

18. Val av valberedning på ett år

19. Behandling av övriga frågor och motioner

20. Fastställande av tid och plats när protokollet hålls tillgängligt

21. Stämman avslutas

Halmstad i januari 2023

Föreningen Aktiva Seniorer i Halmstad

Styrelsen

Ladda ned för utskrift